Marek Chmiel - finanse i inwestycje

Slide 1

Zarządzanie ryzykiem finansowym (w tym ryzykiem walutowym, ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem surowcowym):

Doradztwo strategiczne Doradztwo operacyjne Pomoc w zarządzaniu wolnymi środkami

Doradztwo dotyczące współpracy z instytucjami finansowymi oraz optymalizacja kosztów finansowych przedsięwzięć:

• pomoc w wyborze najlepszych ofert współpracy z instytucjami finansowymi, takimi jak banki, firmy leasingowe, firmy faktoringowe, firmy zajmujące się ubezpieczeniem ryzyka należności handlowych; • pomoc w procesie prowadzenia negocjacji aż do podpisania stosownych umów; • przygotowywanie stosownych wniosków kredytowych dotyczących finansowania obrotowego i inwestycyjnego; • lokowanie nadwyżek finansowych (lokaty, obligacje, akcje); • zabezpieczanie ryzyka walutowego, stopy procentowej i ryzyka surowcowego; • optymalizowanie kosztów i/lub maksymalizowanie zysków przy zachowaniu właściwego poziomu bezpieczeństwa; • analizy finansowe.

Zarządzanie finansami:

• ocena i klasyfikacja aktualnej sytuacji ekonomicznej firmy w oparciu o analizę wskaźnikową sprawozdań finansowych, • programy naprawcze, których celem jest ustabilizowanie sytuacji finansowej w perspektywie krótkoterminowej, • optymalizacja pozycji bilansowych, • wprowadzanie systemu budżetowania i controllingu, • analiza umów długoterminowych pod kątem ponoszonych z tego tytułu kosztów i ich optymalizacja, • zarządzanie kapitałem obrotowym, • pozyskiwanie finansowania, • ocena kondycji finansowej konkurencji i głównych dostawców.

Doradztwo przy przejęciach firm:

Doświadczenie pozwalające mi podejmować działania związane z doradztwem przy przejęciu firm zdobyłem: • podczas wieloletniej pracy w bankowości korporacyjnej: ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw, perspektywy ich rozwoju, możliwości zyskownego wyjścia z inwestycji w dającym się przewidzieć terminie, • prowadząc badania prywatyzowanych podmiotów, z których część została sfinalizowana podpisaniem umowy inwestycyjnej, • inwestując na rynku kapitałowym (w tym w akcje na Giełdzie Papierów Wartościowych) na własny rachunek. Zakres mojego doradztwa przy procesach przejęć obejmuje w szczególności: • due diligence podmiotu przejmowanego, • wycenę przejmowanego przedsiębiorstwa, • przygotowanie wstępnej i wiążącej oferty, • doradztwo i reprezentowanie w negocjacjach, • doradztwo przy podpisywaniu umowy prywatyzacyjnej/zakupu przedsiębiorstwa.